Legalizace nezapsaných staveb

 

Je nepochybné, že právě probíhající rozsáhlá revize katastru nemovitostí, která odhalí tisíce nepovolených staveb, klade zvýšené časové nároky rovněž na jednotlivé úředníky stavebních úřadů, kteří jsou v současné době již zahlceni žádostmi o dodatečné legalizace a pasporty staveb. Archívy stavebních úřadů jsou často neúplné nebo je časově velmi náročné v nich potřebné listiny dohledat, proto úředníkům stavebního úřadu mnohdy nezbývá, než vlastníky staveb neformálně požádat o odklad řešení jejich záležitosti.

Vlastníci nezapsaných staveb (jejich změn) mnohdy neznají všechny zákonné možnosti, jak narovnat protiprávní stav, ani nemají k dispozici příslušné listiny, na základě kterých by stavby do katastru zapsali, a tak se uchylují k dočasným řešením – prohlašují stavbu za dočasnou či deklarují, že stavba není spojena se zemí pevným základem, čímž se mimo jiné dopouštějí protiprávního jednání, za které jim může být uložena pokuta, příp. formálně prodlužují řízení u katastrálního úřadu. Tato řešení však mohou být vlastníkům staveb zbytečně k tíži.

Mnohdy totiž existují způsoby, jak stavby prostřednictvím stavebního úřadu zákonně zlegalizovat a zapsat je do katastru nemovitostí.

S řešením Vaší nezapsané nemovitosti Vám rádi pomůžeme, resp. vše vyřešíme za Vás.

Obstaráme Vám potřebné dokumenty, najdeme optimální postup pro legalizaci Vaší stavby a na stavební úřad zajdeme řádně vyzbrojeni právními argumenty. Mnohdy jsme dosáhli legalizace stavby tam, kde to vlastník stavby sám nezmohl.

Zpětné pozitivní ohlasy se na naši práci ozývají i ze strany jednotlivých úředníků stavebních úřadů. Ti často vítají situaci, kdy s námi řeší více staveb najednou, tedy nemusí se zabývat každou jednotlivou stavbou a vést dlouho debaty s každým jednotlivým vlastníkem, jak jeho stavbu legalizovat – v územích zasažených právě probíhající revizí katastru je přetížení stavebních úřadu nejvíce znatelné. Stavebním úřadům jsme sami nápomocni, mnohdy nalezneme řešení i v situacích, kde je zprvu nevidí ani stavební úřad, potřebné dokumenty obstaráme/zpracujeme bezodkladně.

Je třeba si uvědomit, že důkazní břemeno leží na vlastnících černých staveb – ti musí před stavebním úřadem prokázat legálnost stavby a doložit všechny nezbytné podklady. Stavební úřad Vám může být v této věci nápomocen, nevyřeší však legalizaci stavby za Vás.

Dle ust. § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

V případě starších staveb lze stavby často zlegalizovat formou tzv. pasportizace – pasport stavby Vám zpracujeme, dohledáme i historické letecké snímky, ze kterých lze usuzovat na stáří stavby, a na stavebním úřadě pasportizaci prosadíme.

V některých případech však nezbývá než dosáhnout legalizace stavby v rámci řízení o dodatečném povolení stavby.

„Dle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona lze stavbu dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, žestavba

  1. není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, zejména pak s územním plánem (neurčité pojmy jsou na našich stránkách vysvětleny v záložce důležité pojmy)

Pozn. od 1.1.2018 výše uvedené již neposuzuje v rámci řízení stavební úřad a jeho názor je irelevantní. Soulad stavby s výše uvedeným posuzuje sám pořizovatel územního plánu, který požaduje, aby v projektové dokumentaci byl soulad s územním plánem řádně zdůvodněn – známe interpretaci pořizovatele územního plánu, v nejednoznačných případech pomůžeme prokázat soulad stavby s územním plánem a řádně ho odůvodníme.

  1. není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
  2. není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem“ (neurčité pojmy jsou na našich stránkách vysvětleny v záložce důležité pojmy)

 Pozn. tam, kde je to možné, vyřídíme výjimky z výše uvedeného a prokážeme soulad.

Existuji však i případy, kdy stavbu dodatečně zlegalizovat nelze, často je tomu v případě zřejmého rozporu stavby s územním plánem. V takové situaci jsme v mnohých případech schopni pomoci tím, že neumožníme stavebnímu úřadu vydat pravomocné rozhodnutí o nařízení o odstranění stavby, stavba však zůstane nepovolena.