Důležité pojmy

 

Níže naleznete vysvětlení работа důležitých pojmů, které se vztahují k legalizaci staveb. Slovník pojmů je pravidelně doplňován v souvislosti s https://jobitel.com/ Vašimi dotazy, které nám zasíláte.

Cíle a úkoly územního plánování vytvářejí předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu slotsup wizard of oz slots podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Cílem a úkolem je především takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí si každý vlastník nemovitosti může zadáním katastrálního území a parcelního čísla, příp. čísla popisného stavby jednoduše ověřit, jak je jeho stavba v katastru nemovitostí evidována.

 Nepovolená stavba je stavba provedená bez příslušného povolení vyžadovaného stavebním zákonem nebo v rozporu s ním, příp. stavba, u níž bylo povolení zrušeno nebo stavba, u které uplynula stanovená doba jejího trvání.

Obecné požadavky na výstavbu jsou:

 • obecné požadavky na využívání území– jsou definovány vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, definují požadavky na využívání území, vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území např. definují min. odstupové vzdálenosti od sousedních staveb, požadavky parkovacích a odstavných stání, ale také definují jednotlivé pojmy stavebního práva jako např. pojem rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci
 • technické požadavky na stavby –jsou definovány vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, definují technické požadavky na stavby jako např. připojení staveb na technickou infrastrukturu, vymezují požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb jako např.mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu proti hluku či ochranu zdraví osob
 • obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb – jsou definoványDo you wish to understand how to write essays to get money? This is among the most common questions that I get. There are individuals who are interested in taking on a writing challenge. But, they don’t essays know how to go about it.vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, definují speciální technické požadavky na stavby, tak aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobamiIf you would like to make it big in the world of academia, why don’t you consider an expert writing service? You can get a diploma from the prestigious college in the nation, unless you have an impressive academic resume, but you can’t get a job. You can write that restart yourself, but that requires a lot of effort and some time. Because you will not have to sit in your desk all day trying to make it through school papers dissertation help service on the flip side, hiring a professional writing support will remove all of those concerns.

  s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let jako např. požadavky na parkovací stání či bezbariérový přístup do staveb

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby.

RÚIAN je veřejný seznam, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který mimo jiné eviduje údaje o stavbě. Stavební úřady do této evidence zapisují údaje o nových stavbách či změn stávajících staveb,

If you would like to make it big in the world of academia, why don’t you consider an expert writing service? You can get a diploma from the prestigious college in the nation, unless you have an impressive academic resume, but you can’t get a job. You can write that restart yourself, but that requires a lot of effort and some time. Because you will not have to sit in your desk all day trying to make it through school papers dissertation help service on the flip side, hiring a professional writing support will remove all of those concerns.

vkládají sem rovněž odkazy na dokumenty, kterými byla stavba legalizována. Každý zápis v RÚIAN se pak promítne do katastru nemovitostí a naopak. Zjistí-li katastrální úřad nějakou nepřesnost u Vaší stavby, tato se stavebním úřadu projeví jako chybová hláška v systému RÚIAN. Žádoucím stavem je, aby údaje evidované v systému RÚIAN a katastru byly shodné. Úkolem stavebního úřadu je chybné údaje v systému RÚIAN postupně odstraňovat.

Dálkový přístup k datům RÚIAN naleznete zde.

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu slotsup wizard of oz slots trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Územně plánovací dokumentace jsou:

 • zásady územního rozvoje – vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu např. plochy významných komunikací a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
  • Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje naleznete zde.
 • územní plán – definuje způsob využití území v jednotlivých obcích – vymezuje např. plochy bydlení, výroby, zemědělství a podmínky zastavění těchto ploch
  • Územní plán města Brna naleznete zde. 
 • regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb.